F.M. AlexandertechnikStudio für F.M. Alexandertechnik Gabriele Breuninger
Frankfurt
logo

Umení promeny

Author:   Park, Glen
ISBN:   8085993031
status:   unknown
  Price: please ask
Cover missing
Umení promeny : Prirozené a nenásilné nastolení telesné a dusevní harmonie a lécba sebe sama... / Glen Park , z angl. orig. prel. R.Korpaková. -- Praha : Alternativa, 1996. -- 306 s.,obr.,fot.

alternativní medicína Alexanderova technika stres lécba cvicení myslení cakry rovnováha harmonie
Readers Comments  

Alexandrova technika


Je to metoda navozování zmûn polohy a pozice tûla, tzv. posturálních zmûn, coÏ údajnû zmírÀuje řadu fyzických poruch. Techniku vyvinul v 19. století australský herec Matthias Alexander (1861 - 1955). Všiml si, Ïe poloha jeho hlavy a krku byla příãinou ãasté ztráty hlasu bûhem představení a ovûřil si na sobû, Ïe zmûnou polohy by se mohl vyléãit. Bûhem celých sérií sezení (12 a více) se ãlovûk znovu uãí jak pouÏívat vlastní tûlo a snaÏí se zmûnit po...

 
Weight:
Pages: 306
Published: 01.01.1996
Height:
Width:
Thickness:
Klick here to order ...
Additional Sources of Supply:
DE-60599,
MetaWorks GbR · Peter Brunner
Dielmannstr. 1 · 60599 Frankfurt/Main

Telefon: 069 - 60 32 55 77 · Telefax: 069 - 60 32 55 73
E-mail: books@at-ffm.de
dots
deutsch englisch impressum